مفهوم‌شناسی موافقت و مخالفت حدیث با قرآن
38 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمی- پژوهشی علوم حدیث، شماره 55
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده یکی از معیار های نقد متن حدیث (نقد داخلی) موافقت و مخالفت با قرآن است. این معیار که از رهنمودهای پیامبر(ص) و معصومین(ع) به دست آمده است، به «اخبار عرض» شهرت یافته است، مضمون این احادیث این است که حدیثی را که موافق با قرآن است، بپذیرید و حدیثی را که مخالف قرآن است، دور اندازید. این احادیث به دو صورت «مطلق (بدون فرض تعارض) و در ضمن اخبار ترجیح» آمده است. در مورد مفهوم و معنای موافقت و مخالفت در هر دو قسم از این روایات اقوال مختلفی از سوی اصولیین مطرح شده است. این مقاله ضمن یادکرد روایات عرض و مفاد آنها، دیدگاههای مختلف در معنای موافقت و مخالفت حدیث با قرآن را بررسی و سرانجام پس از نقد و بررسی آنها نظریه برتر و قابل پذیرش در این زمینه را مطرح خواهد نمود. شاید واکاوی مسئله از طریق نمونه هایی که فقها در آثار فقهی خود بیان داشته اند، میسر گردد. کلید واژه ها: اخبار عرض،اخبار ترجیح، موافقت حدیث با قرآن، مخالفت حدیث با قرآن، معیار صدق و کذب حدیث، حدیث موضوع